Generelle betingelser


Velkommen til brugen af de internetbaserede tjenester leveret af Mascus via hjemmesiden www.mascus. Ved at bruge eller registrere dig på hjemmesiden accepterer du de nedenstående betingelser. Vi beder dig derfor om nøje at gennemgå betingelserne. De generelle betingelser er blevet oversat til andre sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den oversatte version og den hollandske version, er den hollandske version gældende. De generelle vilkår er kun gældende for Mascus-parter.

1. Generelle oplysninger om hjemmesiden

Hjemmesiden er en internetbaseret offentlig markedsplads for brugerne – både private og erhvervsdrivende – med henblik på at finde, købe og sælge tunge køretøjer og maskiner. Tjenesten præsenterer et opdateret udvalg af brugte køretøjer og maskiner fra førende producenter og detailhandlere. Formålet med hjemmesiden er:
- at offentliggøre annoncer for brugte køretøjer og maskiner på internettet.
- at formidle kontakten mellem køber og sælger.
Salgsaftalen vedrørende et brugt køretøj eller en brugt maskine er altid udarbejdet og indgået direkte mellem sælger og køber. Mascus er ikke part i selve transaktionen eller købsaftalen.
Alle oplysninger om maskinen leveres af sælger uden ansvar for Mascus. Der kan ikke indestå, at de oplysninger, som sælgerne giver, er uden fejl. Sælger skal til enhver tid sikre korrekt og fyldestgørende oplysning om det annoncerede produkt.

Køberne opfordres til at tjekke og/eller validere sælgers oplysninger og bør udvise samme forsigtighed som ved køb af et lignende produkt via en annonce i en avis eller lignende.
Aftaler om finansiering, transport eller køb af andre produkter på grundlag af oplysninger fra hjemmesiden er Mascus uvedkommende.

2. Sådan registrerer du dig som bruger af hjemmesiden

Enhver, der registrerer sig som bruger af tjenesten, skal være minimum 18 år gammel.
Hvis du ønsker at registrere dig som bruger på Mascus’ hjemmeside, skal du indtaste de anmodede brugeroplysninger og acceptere at overholde de vilkår og betingelser, som leveres i forbindelse med registreringen.
Mascus opbevarer de indtastede data fortroligt. Hvis du vil bruge hjemmesiden, skal du desuden have et brugernavn og en adgangskode, der skal opbevares sikkert. Du skal straks underrette Mascus via e-mail, hvis tredjemand har fået adgang til dit brugernavn eller adgangskode. Indtil beskeden er modtaget, er du ansvarlig for brugen af hjemmesiden med dit brugernavn og adgangskode, selvom brugen evt. er uautoriseret af dig.
Ved at acceptere vilkårene for hjemmesiden bekræfter du, at de oplysninger, du har givet, er korrekte. Ændres dine dataskal du uden ophold sende mascus en e-mail herom.
Mascus forbeholder sig ret til at nægte registrering, hvis der er særlige omstændigheder.
Mascus kan hæve dine brugerrettigheder og annullere din konto:
- Hvis dine brugeroplysninger er ukorrekte.
- Hvis du handler imod nærværende vilkår og betingelser. Mascus har også råderet over de midler til retsbeskyttelse, som loven bestemmer.

3. Beskyttelse af oplysninger og brug af cookies

Oplysninger om opbevaring af data kan findes i vores privatlivspolitik , som indeholder informationer om brug af cookies hos Mascus. Ved at registrere dig som bruger af hjemmesiden accepterer du denne fortrolighedspolitik og herunder Mascus’ Brug af cookies.

4. At offentliggøre en annonce

En annonce, som du poster eller sender til Mascus, fortolkes som en anmodning om at få annoncen offentliggjort på hjemmesiden. Det er sælgers ansvar at angive, i hvilken kategori af sitet hver annonce skal offentliggøres på Mascus’ hjemmesides kategorier, på Mascus Plus (sælgers egne brugte maskiner på sin egen hjemmeside) og / eller sælgers egen intranet / extranettjeneste.
Brugeren af hjemmesiden er ansvarlig for at sikre, at vedkommende har erhvervet de nødvendige rettigheder og tilladelser til det indhold, der produceres til hjemmesiden. Det producerede indhold må ikke krænke intellektuelle ejendomsrettigheder og må ikke indeholde udtalelser eller materiale, hvis offentliggørelse kan give anledning til ansvar for skadeserstatning eller erstatningsansvar for Mascus. Brugeren af hjemmesiden skal fuldt ud kompensere enhver og alle skader på Mascus, hvis indholdet ikke er i overensstemmelse med denne bestemmelse.
Hvis en annonce af den ene eller anden årsag ikke er egnet til offentliggørelse, vil Mascus kontakte sælger via e-mail. Mascus forbeholder sig ret til straks at fjerne indholdet uden yderligere advarsel til sælger, og at opsige brugsaftalen for en sælger eller køber, der ifølge Mascus’ vurdering bruger hjemmesiden uretmæssigt krænkende. Forudsætningerne for offentliggørelsen af hver annonce vurderes særskilt.
En annonce må kun anvendes på et objekt (brugt køretøj eller en brugt maskine).
Det er sælgers ansvar at sikre, at annoncen indeholder korrekte produktdata med fyldestgørende oplysninger om maskinen, dens tilstand og andre væsentlige faktorer.
Det er sælgers ansvar at underrette Mascus, såfremt den annoncerede maskine er blevet solgt med henblik på at få annoncen fjernet.
Mascus har ret til at redigere, klassificere og kopiere hele eller dele af det materiale, du har indtastet på hjemmesiden, og bruge det frit i sin virksomhed.
Det er muligt at suspendere offentliggørelse af en annonce til enhver tid. Annoncegebyr vil ikke blive opkrævet, hvis annoncen annulleres, før den er offentliggjort.
Grundet Mascus intervaller til at indeksere data og sikkerhedsforanstaltninger, er indholdet af betalte annoncer ikke umiddelbart synlige på Mascus’ hjemmeside. Indekseringsintervaller kan variere afhængigt af serverbelastningen. Annoncer fra Mascus faktura-kunderne er normalt synlige på internettet inden for få timer. For at sikre sikkerheden for vores kunder og besøgende er private annoncer kontrolleret for svindel, vildledende oplysninger eller ulovligt indhold. Denne kontrol kan tage op til 72 timer, indtil annoncerne er synlige på Mascus’ hjemmeside.
Mascus er forpligtet til at returnere annoncegebyret, hvis Mascus undlader at offentliggøre en godkendt annonce. Kompensationen for en ikke offentliggjort reklame er begrænset i alle tilfælde til det betalte annoncegebyr. Annoncegebyr behøver ikke at blive returneret, hvis reklamen ikke er blevet offentliggjort på grund af faktorer uden for Mascus’ kontrol eller af årsager, som Mascus ikke med rimelighed kunne forudse eller forhindre.

5. Gebyrer og fakturering

Det er gratis at registrere sig som bruger af hjemmesiden for at læse annoncerne, kontakte sælgere og sende forespørgsler.
Offentliggørelsen af de enkelte annoncer på hjemmesiden koster et gebyr. Prisen for de offentliggjorte annoncer fastsættes i henhold til den gældende prisliste. Moms vil blive tilføjet til alle priser på Mascus’ prisliste.
Offentliggørelse af en annonce, der sendes til hjemmesiden, er altid betinget af, at gebyret for annoncen er betalt. Annoncer betales enten ved hjælp af netbank, girokort, bankoverførsel eller med kreditkort. På Mascus’ startsider er der links til netbanken, der skal anvendes til betaling. Kontraktkunder, der markedsfører deres brugte køretøjer og maskiner på regelmæssig månedlig basis, får fakturaer i henhold til prisliste eller kundens aftale.

6. Informationer om annoncerede køretøjer og maskiner

Mascus ønsker at understrege over for brugeren, at oplysningerne om de anvendte køretøjer og maskiner på hjemmesiden er baseret på sælgerens vurdering.
Dataene på de annoncerede maskiner er således ikke baseret på en vurdering foretaget af en uvildig fagperson. Mascus er ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

7. Immaterialrettigheder

Brugeren accepterer, at alle immaterialrettigheder med hensyn til de websteder, domæner, subdomæner, design, tekst, indhold, billeder, logo, Mascus’ varemærke, software og programmateriale og andet materiale, der er omfattet på hjemmesiden tilhører Mascus, dog undtaget det, der er angivet. Medmindre Mascus udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil, kan brugerne ikke distribuere, offentliggøre, reproducere, stille til rådighed for offentligheden eller kommercielt eller på anden måde udnytte de rettigheder, der tilkommer Mascus.

8. Kompensation for skader og begrænsning af liabilitet

Mascus garanterer ikke, at hjemmesiden vil fungere fejlfrit, eller at siden og dens servere er fri for computervirus eller andre skadelige tekniske afvigelser. Mascus kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af fejl, computervirus eller andre skadelige mekanismer. Hvis anvendelsen af hjemmesiden resulterer i behov for service eller udskiftning af udstyr eller data, er Mascus ikke ansvarlig for disse omkostninger. Hvis der er en fejl, forårsaget af Mascus i tilfælde af gebyrbaserede tjenester, kan Mascus vælge enten at rette fejlen eller returnere annoncegebyret for brugeren. Kompensationen er højst lig med størrelsen af annoncegebyret, som brugeren har betalt Mascus for brug af hjemmesiden. Mascus er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brugere eller tredjemand eller skader, som Mascus ikke med rimelighed kunne have forudset.
På hjemmesiden finder du links til internetsider, der er offentliggjort af eksterne tjenesteydere, der er uafhængige af Mascus. Selvom Mascus giver dig links til disse tjenester, ønsker Mascus at påpege, at disse tjenester leveres af de relevante udbydere og skal anvendes på vilkår, der fastsættes af disse leverandører. Mascus er ikke ansvarlig på nogen måde for varer eller tjenesteydelser fra andre.
Det samlede ansvar for Mascus i henhold til denne aftale skal i alle tilfælde være begrænset til 500 euro, undtagen i de tilfælde, hvor skaden er forvoldt ved en forsætlig handling eller grov uagtsomhed.

9. Tilgængelighed

Mascus har ret til, uden varsel, helt eller delvis at redigere, fjerne, tilføje eller på anden måde ændre indholdet af hjemmesiden eller dets driftstider, tekniske detaljer eller andet indhold. Mascus har ret til midlertidigt at suspendere hjemmesiden til vedligeholdelse eller modifikation af hjemmesiden, og Mascus kan ikke holdes ansvarlig for en sådan suspension, vedligeholdelse eller ændring.

10. Ændring af betingelser

Udvælgelsen og designet af hjemmesiden er i konstant udvikling, og derfor forbeholder Mascus sig ret til at ændre vilkårene for sine tjenester. Når der logges ind, skal brugeren underrettes om de ændrede vilkår og betingelser, eller via e-mail. Ændringerne træder i kraft efter log-in eller senest 30 dage efter offentliggørelsen af ændringerne på hjemmesiden (herunder via e-mail). Hvis man som bruger fortsætter med at bruge hjemmesiden, efter vilkårene er ændret, anerkender du de nye vilkår som værende tiltrådt.

11. Feedback

Hvis du mener, at materialet på hjemmesiden nogle steder er mangelfuldt, bedes det meddelt til Mascus via "feedback"-linket på hjemmesidens forside. Beskriv venligst fejlen eller manglen på detaljer i meddelelsen.

12. Ugyldige vilkår

Hvis et af disse generelle vilkår anses for at være ugyldigt eller ikke kan håndhæves på nogen måde, skal alle øvrige vilkår fortsat være gældende.

13. Force majeure

En part er ikke ansvarlig for misligholdelse af kontraktlige forpligtelser på grund af forhindringer, der er uden for partens indflydelse (f.eks strejke, lockout, uorden i forhold til datakommunikation, brand, tyveri, vandskade, sabotage, hærværk eller andre lignende uventede begivenheder), forhindrer at en part med rimelighed ikke kunne forudse disse ved indgåelsen af aftalen og de følger, som parten ikke med rimelighed kunne have forhindret.

14. Gyldighed af vilkår

Disse bindende betingelser træder i kraft for den enkelte bruger ved registrering på hjemmesiden. Betingelserne er gældende for en ubegrænset periode. Mascus kan altid nægte brugeren retten til at bruge hjemmesiden, hvis brugeren overtræder disse betingelser, interfererer med andre brugere eller anvendelsen af tjenesten.

15. Tidlig afslutning

Uanset ovenstående vilkår kan hver af parterne ved meddelelse hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis:
a) Begge parter fundamentalt tilsidesætter sine forpligtelser og undlader at afhjælpe inden for 30 dage efter skriftlig anmodning.
b) Begge parter standser sine betalinger, tilbyder rater, går konkurs eller i betalingsstandsning eller anden lignende omstændighed indtræffer, som med rimelighed kan betragtes som bevis for insolvens eller likvidation.

16. Underleverandører

Mascus har ret til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af sine tjenester.

17. Afgørelse om uoverensstemmelser og lovgivning

Den hollandske lov skal stemme overens med denne aftale, bortset fra valget af lovbestemmelser. Enhver afvigelse, strid eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, eller misligholdelse, opsigelse eller gyldighed heraf, afgøres endeligt af Retten i Amsterdam, Holland.

18. Kontaktoplysninger

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Registreringsnummer: 57776806

Mascus Danmark A/S
Agro Food Park 15
DK-8200 Århus N
Danmark
Tlf. +45 33 39 47 97
Fax +45 33 39 37 99
www.mascus.dk
CVR-nr. 30735676